Letni Koncert Cleo 2022. W amfiteatrze zabrzmią największe przeboje artystki

redakcja
Udostępnij:
Na ten koncert czekają fani artystki. Cleo to niezwykle barwna postać polskiej sceny muzycznej, obecnie jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek.

Cleo, czyli Joanna Klepko, to piosenkarka, autorka tekstów i projektantka mody. A przede wszystkim dziewczyna o słowiańskim uroku z czarnym głosem i... pierwsza Słowianka Rzeczpospolitej.

Urodziła się w 1983 roku w Szczecinie. Swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała w chórze gospel „Soul Connection” oraz w duecie „Dwie Asie”. Jej kariera nabrała tempa po ukazaniu się singla „My Słowianie”, który został stworzony we współpracy z Donatanem. Utwór stał się jednym z największych hitów radiowych, został wyświetlony na kanale YouTube łącznie w różnych wersjach ponad 100 milionów razy i stał się Cyfrową piosenką roku 2014.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Kształtowała swój wokal w kierunku muzyki: Soul, Gospel, R’n’B, Funk i Hip Hop, fascynując się wielkimi divami światowej sceny - Aretha Franklin, Whitney Houston, Patti LaBelle, Chaka Khan, Laryn Hill.

Cleo w roku 2014 reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji, a jej występ uważany jest za jeden z lepszych i barwniejszych epizodów Eurowizji. Wydana rok później płyta HIPER/CHIMERA uzyskała status potrójnej platyny.

Warto już dziś zadbać o bilety na koncert 3 sierpnia (początek o godzinie 20). Ceny zaczynają się od 50 złotych (ulgowe dla widzów od 5 do 10 roku życia), za te kolekcjonerskie w strefie VIP zapłacić trzeba 400 złotych -Bilet VIP zawiera płytę z autografem, zdjęcie i spotkanie z artystką po koncercie.

Bilety kupić można za pośrednictwem bileterii KupBilecik.pl

Mamy zaproszenia na koncert

Do rozdania mamy 4 dwuosobowe zaproszenia na koncert Cleo. Laureatów wyłonimy spośród osób, które wezmą udział w konkursie i odpowiedzą na pytania zadane w ankiecie: czas akcji: 23.06.2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30.06.2022 r. do godz. 12:00. Wyniki ogłosimy o godz. 14.00, w dniu 30.06.

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Wygraj bilety na koncert Cleo”.

Art.1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Wygraj bilety na koncert Cleo”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3).
2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3.Konkurs prowadzony na łamach „Głosu Dziennika Pomorza”, nazwanego dalej „Gazetą" oraz serwisu www.gk24.pl, zwanego dalej „Serwisem” i będzie realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.
4.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
5.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
6.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]

Art.2 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie
1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Uczestnikiem w Konkursie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie zachodniopomorskim, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3.Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
4.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
5.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
5.1 Wypełnienia formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
a. Imię i Nazwisko,
b. Adres e-mail,
c. Numer telefonu,
d. Miejscowość zamieszkania.
5.2 Zaakceptowania niniejszego Regulaminu w sposób określony w Serwisie i wyrażenia
zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony w formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
5.3 Udzielenia poprawnych odpowiedzi na dwa zamknięte pytania konkursowe oraz udzielenia autorskiej, kreatywnej, nieszablonowej, poprawnej językowo odpowiedzi na jedno pytanie otwarte. Uczestnik może przysłać treść odpowiedzi na pytanie otwarte wyłącznie taką, która jest wytworem oryginalnej twórczości Uczestnika, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany - dotyczy to także publikacji internetowych.
6.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację treści odpowiedzi na pytanie otwarte wysłaną do Konkursu oraz imienia, nazwiska Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora.
7.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do treści odpowiedzi na pytanie otwarte.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.
9.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10.W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 9 powyżej.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art.3 Przebieg i zasady Konkursu
1.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 23.06.2022 r. od godz. 00:00:00 do dnia 30.06.2022 r. do godz. 12:00:00.
2.Wszelkie informacje dotyczące niniejszego Konkursu będą opublikowane w artykułach oraz w formularzu Konkursowym dostępnym na stronach Gazety i Serwisu.
3.Celem Konkursu jest wyłonienie 4 (słownie: czterech) Uczestników, którzy łącznie zdobędą najwięcej punktów, odpowiadając na dwa (dwa) pytania zamknięte w określonym przez Organizatora czasie oraz udzielą najciekawszych odpowiedzi na 1 (jedno) pytanie otwarte zawartych w formularzu Konkursowym. Pytania w Konkursie nawiązują do tematyki twórczości Cleo.
4.Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt. każde w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, a 0 pkt. w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej, zaś pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna, odpowiedź, tym więcej punktów może uzyskać Uczestnik. Odpowiedź musi być ciekawa, kreatywna, autorska, nieszablonowa, poprawna językowo i nie może być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana.
5.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.
6.Brak odpowiedzi jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.
7.Wynik Uczestnika stanowi suma uzyskanych punktów.
8.Na podstawie uzyskanych punktów zostanie stworzony ranking Uczestników, według którego będą przyznane nagrody, o których mowa w Art.4 niniejszego Regulaminu.
9.Jeden Uczestnik może posługiwać się w celu udziału w Konkursie formularzem otwartym przy użyciu jednego okna jednej przeglądarki internetowej.
10.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego.
11.Zakazane jest korzystanie przez Uczestnika z jakiegokolwiek nieuprawnionego sposobu wpływania na wyniki Konkursu, w szczególności przy użyciu oprogramowania komputerowego, w tym pozwalającego na wzięcie udziału w Konkursie pod więcej niż jedną tożsamością, przy użyciu więcej niż jednego okna lub przeglądarki.

Art.4 Nagrody i zasady ich przyznawania
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30.06.2022 r., o godz. 14:00 a jego wyniki zostaną opublikowane na łamach Serwisu.
2.Komisja Konkursowa wyłoni 4 zwycięzców Konkursu.
3.Każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma 1 (słownie: jeden) podwójny bilet na koncert Cleo, który odbędzie się w koszalińskim Amfiteatrze, 3 sierpnia 2022 r.
4.Wyłaniając Zwycięzców, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę liczbę zdobytych punktów przez Uczestnika, a przy przyznawaniu punktów zostanie rozpatrzona poprawność odpowiedzi na pytania zamknięte oraz ocena kreatywności, oryginalności i poprawności językowej odpowiedzi na pytanie otwarte.
5.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.
6.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
7.Wartość pojedynczych nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
8.Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na koszt Organizatora.
9.Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail. W ciągu 7 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Uczestnik powinien podać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Zgłaszający powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail: [email protected]
10.W przypadku nieprzekazania przez Zgłaszającego w terminie i na zasadach określonych w ust.9 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.
11.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12.W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z Konkursu.

Art.5 Postępowanie Reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: ul. A. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.
2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja - Wygraj bilety na koncert Cleo”.
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
5.Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.6 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Wygraj bilety na koncert Cleo”.

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Wygraj bilety na koncert Cleo” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiotowi obsługującemu ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
•innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Materiały promocyjne partnera

Jak żołnierz dawca ratuje ludzkie życie

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie